EVIDENCIA DOMOV A BYTOV

Obec Belá v súlade s par. 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

  1. Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné a orientačné číslo, je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 31.12.2015. Ak vlastník budovy v uvedenej lehote žiadosť nepodá, obec rozhodne o určení súpisného a orientačného čísla aj bez žiadosti.

  2. Povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.

  3. Zároveň je vlastník budovy povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Pre určenie súpisného čísla pre novostavby a stavby postavené po rok 1976  je potrebné predložiť:
• Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
(príloha č. 1)
• Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou
• Doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
• Zameranie adresného bodu

Pre určenie súpisného čísla pre stavby postavené pred rokom 1976  je potrebné predložiť:
• Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu (príloha č. 1)
• užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže  stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe

ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie (príloha č.  2), v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané.


Pre zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla  je potrebné predložiť:
• Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla na  stavbu
 (príloha č. 3)
• dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (napr. právoplatné búracie povolenie  alebo doklad o odstránení stavby)

    • list vlastníctvaVydanie potvrdenia o veku stavby a odstránení stavby

- Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby (príloha č. 4)

- Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby (príloha č. 5)Doba vybavenia: do 30 dníSprávny poplatok: bez poplatkuKontaktné údaje:

Zodpovedná pracovníčka: Erika Kollárová

Telefón: 036/7586 111

E-mail: evidencia@obec-bela.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár