OSVEDČOVANIE - HITELESÍTÉSEK

1. Osvedčovanie podpisov na listinách


Kontaktné údaje:

Obec Belá - Obecný úrad, 943 53 Belá 32

Zodpovedné pracovníčky: Erika Kollárová

Telefón: 036/7586 111

E-mail: evidencia@obec-bela.sk


Potrebné doklady:

 • osobná účasť

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas

Poplatky:

 • za osvedčenie 1 podpisu na listine ............................................................................  2,00 €

 • zviazanie listín, na ktorých sa overuje podpis - na požiadanie .................................. 1,50 €

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti v pokladni Obecného úradu Belá.


2. Osvedčovanie fotokópií listín


Kontaktné údaje:

Obec Belá - Obecný úrad, 943 53 Belá 32

Zodpovedné pracovníčky: Erika Kollárová

Telefón: 036/7586 111

E-mail: evidencia@obec-bela.sk


Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt u cudzincov

 • originál listiny, ktorej fotokópiu žiadate overiť

Poplatky:

 • za osvedčenie každej strany listiny v slovenskom jazyku ............................................   2,00 €

 • za osvedčenie každej strany listiny v českom jazyku ..................................................... 3,00 €

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti v pokladni Obecného úradu Belá.Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,

 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,

 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,

 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),

 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, príp. ak je listina z časti v cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Vyššie uvedené úkony vykonáva výlučne len NOTÁR!
1. Aláírás hitelesítés


Elérhetőség:

Béla Község – Községi Hivatal, 943 53 Belá 32

Felelős személyek: Kollár Erika

Telefon: 036/7586 111

E-mail: evidencia@obec-bela.sk


Szükséges iratok:

 • személyes jelenlét

 • érvényes személyi igazolvány, útlevél

Illeték:

 • okirat vagy annak egyenértékű másolatán levő aláírások hitelesítése aláírásokként........................................................................................................ 2,00 €

 • oldalak összefűzése (kérésre, egyszeri illeték) ..................................................  1,50 €

Az illetékek készpénzben fizetendők a Bélai Községi Hivatal pénztárában.


2. Fénymásolat hitelesítése


Elérhetőség:

Béla Község – Községi Hivatal, 943 53 Belá 32

Felelős személyek: Kollár Erika

Telefon: 036/7586 111

E-mail: evidencia@obec-bela.sk


Szükséges iratok:

 • érvényes személyi igazolvány, útlevél

 • az irat eredeti példánya

Illeték:

 • fénymásolat hitelesítése szlovák nyelvű szöveg esetén ………………………   2,00 €

 • cseh nyelvű szöveg esetén ………………...........……………………………...  3,00 €

Az illetékek készpénzben fizetendők a Bélai Községi Hivatal pénztárában.

A község nem végez hitelesítést a következő esetekben:

 • ha az okmányok külföldi használatra készülnek

 • személyazonossági igazolvány, útlevél, szolgálati igazolvány, katonai igazolvány stb. másolatainak esetében

 • a geodéziai hivatalban kiadott hivatalos okmányok másolatai esetében mint pl. telekkönyv, kataszteri levél, térképek

 • ha a másolat nem egyezik az eredeti okmánnyal

 • ha nem lehet összehasonlítani az eredeti okiratot a másolattal, mivel szükséges hozzá a szakvélemény kikérése (pl. térképek, geometriai tervek stb.)

 • ha az okirat nem államnyelven íródott (kivételt képez a cseh nyelv)

Az ilyen okiratok hitelesítését közjegyző végzi!

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár