VZN obce

 • VZN č. 1/2021
  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Belá
  26.07.2021 | 63.45 kb
 • VZN č. 1/2020
  o organizácii miestneho referenda v obci Belá
  02.10.2020 | 33.29 kb
 • VZN č. 6/2019
  o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Belá
  17.12.2019 | 45.5 kb
 • VZN č. 5/2019
  o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov výške príspevku na režijné náklady a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
  20.09.2019 | 34.8 kb
 • NÁVRH VZN 2/2019
  09.08.2019 | 33.99 kb
 • VZN č. 4/2019
  zrušovacie VZN
  09.08.2019 | 48 kb
 • VZN č. 3/2019
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  09.08.2019 | 107.5 kb
 • Zásady zabezpečovania občianskych obradov a slávností v obci Belá
  07.03.2019 | 82.5 kb
 • VZN č. 1/2019
  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na rok 2019
  07.03.2019 | 58 kb
 • VZN č. 5/2015
  ktorým sa dopĺňa VZN obce č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  06.02.2019 | 408.46 kb
 • VZN č. 2/2014
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2012
  06.02.2019 | 437.96 kb
 • VZN 4/2013
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2012
  06.02.2019 | 356.43 kb
 • VZN č. 1/2018
  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na rok 2018
  02.03.2018 | 1031.66 kb
 • VZN č. 4/2017
  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ pri MŠ Belá
  02.11.2017 | 12.91 kb
 • VZN č. 3/2017
  o poskytovaní elektronických služieb Obce Belá
  06.09.2017 | 759.99 kb
 • VZN č. 2/2017
  o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Belá
  06.09.2017 | 1431.86 kb
 • Smernica č. 1/2017
  Koncepcia rozvoja informačných systémov Obce Belá
  06.09.2017 | 1189.99 kb
 • VZN 1/2017
  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenie na rok 2017
  27.07.2017 | 1038.34 kb
 • VZN 3/2016
  Príloha č.1 k VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na územý obce Belá
  27.07.2017 | 246.54 kb
 • VZN 3/2016
  o správe a prevádzkovaní pohrebiska na územý obce Belá
  27.07.2017 | 6673.14 kb
 • Zásady odmeňovania poslancov
  27.07.2017 | 234.12 kb
 • VZN 1/2015
  MŠ dotácia na mzdy a prevádzku
  27.07.2017 | 174.95 kb
 • VZN 2/2013
  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
  27.07.2017 | 63.16 kb
 • VZN 1/2012
  Dodatok č.1
  27.07.2017 | 305.99 kb
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár