MagyarMagyarEnglish

A település jelene

Geografická poloha obce

Obec Belá leží na juhu západného Slovenska v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji, na východe malej Dunajskej kotliny, severozápadne od Štúrova, v kotline Belanských kopcov. Do Belej sa možno dostať buď z cesty Komárno-Štúrovo odbočením v obci Mužla, alebo odbočkou z cesty Nové Zámky-Štúrovo. Najbližšie mesto Štúrovo je od Belej vzdialené len 9 km. Do Nových Zámkov je 45 km, do Komárna 47 km, do Levíc 65 km, do Bratislavy 140 km.

Susedné obce

Obec zo severnej strany susedí s obcou Ľubá, z východnej strany susedí s obcou Kamenný Most, južne sa rozprestiera obec Mužla a zo severozápadnej strany susedí s obcou Šarkan.

Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje jedna jednotriedna Materská škola bez právnej subjektivity (MŠ), ktorej zriaďovateľom je obec. Sídli na adrese Belá 24. Súčasťou MŠ je aj Školská jedáleň. Základná škola – v obci nie je zriadená žiadna.

Zdravotníctvo

V obci je zabezpečená zdravotná starostlivosť pre dospelých, raz za dva týždne ordinuje obvodný lekár zo susednej obce z Mužle. V ostatných dňoch občania navštevujú svojich obvodných lekárov, zubných lekárov a lekárov špecialistov v susednom meste Štúrovo a v obciach Mužla a Gbelce.

  • Najbližšia nemocnica je v okresnom meste Nové Zámky.
  • Lekárne a výdajne liekov v obci nie sú.

Sociálne zabezpečenie

Obec Belá nie je zriaďovateľom žiadnych zariadení sociálnych služieb a neposkytuje žiadnu sociálnu službu. Prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne dávky aktivačné práce.

Kultúra

V obci je knižnicakultúrny dom a amfiteáter, kde sa usporiadajú rôzne akcie, ako tradičný majáles, oslavy deň matiek, deň detí, festival dňa obce, hodové zábavy, oslava jubilantov, Vianočné posedenie. Kultúrny dom sa prenajíma i na usporiadanie tanečných zábav, plesov, svadieb, rodinných osláv a karov.

  • Spoločenské organizácie: Csemadok, Zväz záhradkárov, Ženský spevokol „Kék Szivárvány“, Klub dôchodcov
  • Občianske združenie: Pro Bela – vzniklo v roku 2013. Jeho poslaním je predovšetkým rozvoj obce a regiónu.

Šport

  • Futbalové družstvo: Telovýchovná Jednota Družstevník Belá.

Obchody a pohostinstvá

  • Predajňa potravinárskeho tovaru: COOP JEDNOTA Nové Zámky
  • Pohostinské odbytové stredisko: MÉRY PRESSO