MagyarMagyarEnglish

Iskolaügy

Materská škola

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, 943 53 Belá 24

Tel: +421 36 7586 113
E-mail: materskaskola@obec-bela.sk

Poverená riaditeľka: Bc. Tímea Katus
Učiteľka: Bc.Dóra Kamoncza

Vedúca ŠJ: Erika KOLLÁROVÁ
Kuchárka: Mária DOBROCSÁNYIOVÁ

O nás

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda Belá 24 je jednotriedna materská škola, 
ktorá je umiestnená v budove Obecného úradu , z dôvodu havarijného stavu účelovej budovy od 09.01.2023. Poskytuje celodennú  i poldennú výchovu pre deti od 2-6 rokov, 
do plnenia školskej dochádzky v odpoludňajších alebo dopoludňajších hodinách. 
Malý počet detí v triede zaručuje individuálny a tolerantný prístup plný harmónie, empatie a zároveň znižuje chorobnosť detí.

Zmysľom a cieľom predškolského zariadenia je vytvorenie rodinnej atmosféry
kam deti prichádzajú s radosťou, kde pedagógovia rešpektujú individuálnu osobnosť dieťaťa, 
sú pre neho kamarátom a vzorom zároveň.
Chceme svojim prístupom vytvárať pre deti predovšetkým podnetné a láskyplné prostredie, 
kde si deti navzájom ochotne pomáhajú, spolupracujú, sú partnerom učiteliek a osobnosť dieťaťa sa všestranne rozvíja.

Rodinné prostredie im poskytuje pocit bezpečia a naučia sa:

 • veľa nových vecí o živote okolo seba;
 • aké detstvo mali jeho starí rodičia, ako sa hrali za ich čias;
 • ako si treba dávať pozor na svoje zdravie, ako predísť úrazom;
 • ako správne držať  a používať ceruzku a pastelku
 • ako treba pekne rozprávať;
 • ako ukázať smelo svoje schopnosti prednesom básní, spevom piesní, rozprávaním alebo 
 • dramatizáciou rozprávky (v materinskom jazyku i slovenskom jazyku);

Deti majú k dispozícii i multimediálnu učebňu, v ktorej sa oboznamujú s prácou na počítači a hrami, 
ktorými sa rozvíja ich poznanie v rôznych oblastiach (perceptuálno-motorickej, kognitívnej, sociálno-emociálnej).

Aj keď naša materská škola je zameraná na rozvoj ľudovej tradície
využívame aj prvky „Zdravej škôlky“ a „Krok za krokom“.

Materská škola má dobré meno v regióne vo viacerých oblastiach:

 • v ľudovej tradícii sme podporili projekt „Prehliadka detských folklórnych skupín“, získali sme ceny aj na okresnej súťaži v speve ľudových piesní v Nových Zámkoch. Zúčastňujeme sa súťaže „Dieťa roka“, ktorého organizátorom je Centrum voľného času vŠtúrove.

Prednosti materskej školy:

 • celodenná i poldenná výchova a vzdelanie 
 • malý počet detí v triede – zvyšuje kvalitu našej práce, individuálny a chápavý prístup, znižuje chorobnosť detí,
 • rodinné prostredie plné harmónie,
 • kvalifikovaný personál s odbornou spôsobilosťou s dobrou dušou a s úsmevom na tvári,
 • zdravé stravovanie – plnohodnotne vyvážený jedálny lístok, veľa ovocia a zeleniny, pravidelný pitný režim v podobe filtrovanej vody, bylinkových čajov, ovocných štiav,
 • podporovanie častého pobytu detí vonku prechádzkami, turistikou do blízkeho okolia v prírode, lesíka,
 • množstvo aktivít, predstavení, výlety,
 • pravidelné návštevy logopéda,
 • úzka spolupráca s rodičmi, každodenné informovanie rodičov o priebehu dňa,
 • vytváranie podmienok pre zdravý a šťastný vývoj s prihliadaním na ich individuálne osobitosti,
 • rozvoj ľudovej slovesnosti,
 • oboznamovanie sa s prácou na počítači v multimediálnej učebni, rozvíjanie detí v grafomotorike, v hudbe, v predčitateľskej gramotnosti, vo výtvarnej výchove, logike pomocou rozvojových hier,
 • dvojjazyčné prostredie počas celého dňa s dôrazom na rozvoj komunikačných schopností a komplexný rozvoj osobitosti dieťaťa v slovenskom i maďarskom jazyku,
 • dobrá spolupráca so zriaďovateľom predškolského zariadenia, ktorým je Obec Belá, Obecný úrad Belá 32,
 • možnosť integrácie,

Aktivity:

Centrá aktivít – v dopoludňajších hodinách pracujeme v malých skupinkách, kde si deti sami vyberajú aktivitu 
z viacerých činností. V jednotlivých centrách sa postupne vystriedajú. Každá aktivita sa zameriava na inú oblasť:
Perceptuálno-motorickú, kognitívnu, sociálno-emociálnu (TV, PV, JV, LV, HV, VV, MP, DV, EV)

Školské aktivity:

 • príprava programu pre jubilantov,
 • vianočné posedenie,
 • maškarný ples,
 • oslava Dňa matiek,
 • oslava Dňa otcov,
 • rozlúčková slávnosť
 • výlety s rodičmi  (ZOO, plavba loďou na Dunaji, cestovanie s vláčikom „Kisvonat“ zo Štúrova do Ostrihomu a späť, Seholsziget – Élménypark v obci Nőtincs )
 • v budúcnosti-estrádne programy,

Aktivity organizované v spolupráci s rodičmi:

 • Deň otvorených dverí: „Jesenná víla“
 • Vianočné oslavy
 • Škôlkársky ples
 • Maškarný ples
 • Deň otvorených dverí: „Jarná víla“  (zhotovovanie jarných kvietkov z korálkov)
 • Deň detí v parku zážitkov „Seholsziget“
 • Spoločný výlet na konci školského roka

Všetci rodičia aj spolu s deťmi sú srdečne vítaní, 
či prídete za účelom návštevy alebo za účelom zapísať svoje dieťa do materskej školy.

Ak sme Vás presvedčili o tom, že Vaše dieťa bude u nás v správnych rukách a v príjemnom láskyplnom prostredí, 
kde prevláda empatia a pomoc, možnosť sebarealizácie radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky na: