MagyarMagyarEnglish

Adóigazgatás

Spracovanie a vyberanie daní a miestnych poplatkov:

 • Daň z nehnuteľností - daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
 • Daň za psa
 • Daň za ubytovanie
 • Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
 • Výpočet dane a vystavovanie platobných výmerov a upomienok
 • Vydávanie potvrdení o úhrade a nedoplatkoch daní a poplatkov

Pokladňa:

 • Výber daní a poplatkov za služby poskytované obcou
 • Daň z nehnuteľnosti
 • Daň za psa
 • Daň za ubytovanie
 • Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
 • Daň za užívanie verejného priestranstva
 • Správne poplatky (overenie, potvrdenie...)
 • Cintorínsky poplatok

Kontaktné údaje:

Zodpovedná pracovníčka: Erika Kollárová
Telefón: 036/7586 111
E-mail: oubela@mail.viapvt.sk
            evidencia@obec-bela.sk