SlovenskýSlovenskýEnglish

Spoločný stavebný úrad

Kontakt

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30

Zamestnanci:

Kancelária:
Pri colnici 2
943 01 Štúrovo
/Vedľa Mestského Múzea/

Podateľňa:
Mestský úrad Štúrovo
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

Náplň práce

 • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali   stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zapezbečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení
 • rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku
 • rozhoduje o vyprataní stavby
 • nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie
 • rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhuduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe
 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
 • nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technických náročných alebo neobvyklých stavieb
 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti
 • vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve   v rozsahu svojej pôsobnosti
 • zabezpečuje výkon rozhodnutia podľa § 71 a nasl.zákona č. 71/1967 Zb.
 • poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 z.z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podľa § 55 ods.2 stavebného zákona

Agenda

 1. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
 2. Stavebné povolenie
 3. Územné rozhodnutie  a stavebné povolenie v zlúčenom konaní
 4. Dodatočné povolenie stavby
 5. Kolaudačné rozhodnutie
 6. Zmena stavby pred dokončením
 7. Žiadosť o povolenie zmeny podmienok stavebného povolenia
 8. Zmena v užívaní stavby
 9. Odstránenie stavby
 10. Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
  1. 1. Ohlásenie udržiavacích prác
  2. 2. Ohlásenie drobnej stavby
  3. 3. Ohlásenie stavebných úprav

Dokumenty na stiahnutie