SlovenskýSlovenskýEnglish

Verejné obstarávanie

  • Verejný obstarávateľ: Obec Belá
  • Sídlo: Belá 32, 943 53  Ľubá
  • IČO: 00308781
  • DIČ: 2021060503
  • Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Štúrovo
  • Číslo účtu: 175321172/0200
  • Štatutárny zástupca: Klaudia Pintérová - starostka obce
  • e-mail: oubela@mail.viapvt.sk
  • Telefón: +421 036 7586111
  • Fax: +421 036 7586135

Obec Belá je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.
Verejné obstarávanie predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaže návrhov, koncesie na stavebné práce, koncesie na služby.