SlovenskýSlovenskýEnglish

Oznamovacia povinnosť

Obec Belá upozorňuje všetkých usporiadateľov kultúrnych a športových podujatí na území Obce Belá na potrebu plnenia si oznamovacej povinnosti, vyplývajúcej zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti môže byť podujatie zakázané, alebo usporiadateľovi uložená pokuta.

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí - usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia v obci Belá je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obecnému úradu v Belej najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.

Oznámenie o verejnom športovom podujatí - usporiadateľ verejného športového podujatia je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obecnému úradu v Belej najneskôr:

a) 10 dní pred podujatím,
b) 15 dní pred podujatím, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie

V odôvodnenom prípade možno oznámenia podať aj v kratšej lehote.

Oznámenie o konaní podujatia je potrebné podať na predpísanom tlačive. V jednom oznámení je možné uviesť aj viac podujatí. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Povinnosti usporiadateľa:

Usporiadateľ je povinný dodržiavať:

 • vyhlášky a zákony SR: 
  • zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení,
  • zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v platnom znení,
  • zákon č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v platnom znení, 
  • zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v platnom znení,
 • ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy,
 • všeobecne záväzné nariadenia Obce Belá.

Vybavuje:

Obecný úrad Belá, Belá 32
Klaudia Pintérová, starostka obce

Kontakt:

Tel.: +421 917 323 961
Mail: oubela@mail.viapvt.sk
         starosta@obec-bela.sk