SlovenskýSlovenskýEnglish

Predbežná ochrana

Túto časť upravuje zákon č. 211/200 Z. z. - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

V zmysle § 5 ods. 1 uvedeného zákona Obecný úrad  oznamuje, že informácie súvisiace s činnosťou samosprávy obce môžu občania i záujemcovia o informácie získať:

 • na oficiálnej webovej stránke obce,
 • na Obecnom úrade v (adresu nájdete v časti Kontakt)
 • na informačnej tabuli úradu.

O informácie môžete požiadať obecný úrad: 

 • ústnou formou priamo na Obecnom úrade (adresu nájdete v časti Kontakt, počas úradných hodín OcÚ, 
 • písomnou formou na adrese, ktorá je uvedená v časti Kontakt
 • elektronickou poštou na e-mail podateľne (adresu nájdete v časti Kontakt)

Žiadatelia sú evidovaní na Obecnom úrade obce a žiadosti budú posudzované postupne ako boli doručené. Uprednostnení sú obyvatelia obce. V prípade uvoľnenia bytu budú žiadatelia postupne podľa poradia vyzvaní k doloženiu potrebných dokumentov.

Usporiadateľ verejných kultúrnych podujatí na území obce je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území obce Obecnému úradu, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne.

Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Potrebujete

 • oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia; 

Poplatky

 • bez poplatku;

Vzor žiadosti nájdete tu: 

Legislatíva

Zákon č. 96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach

Zákon č. 315/1992 Z. z. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach

Dokumenty na stiahnutie:

V oblasti občianskoprávnych vzťahov vzniká množstvo sporov pri uplatňovaní vlastníckych práv. Riešenie týchto sporov je právomoci súdov. Obce ako samosprávne orgány nie sú oprávnené tieto spory riešiť, pôsobia na účastníkov v tom smere aby medzi nimi došlo k dohode o odstránení sporných záležitostí (§ 3 ods. 2 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).

Pri zrejmom porušení pokojného stavu môže obec podľa § 5 Občianskeho zákonníka rozhodnutím predbežne zásah zakázať alebo uložiť aby bol obnovený predošlý stav.

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany u starostu obce.

Predbežná ochrana pokojného stavu (§ 5 Občianskeho zákonníka) spočíva v práve fyzickej osoby alebo právnickej osoby domáhať sa nápravy u obce uvedením do pôvodného faktického (predošlého) stavu, a to výlučne vtedy, ak došlo k zrejmému zásahu do takéhoto pokojného stavu – bez ohľadu na právny stav. Obec môže predbežný zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.

Obec zastupuje starosta obce. Ochrana podľa § 5 OZ je výnimkou zo všeobecne platnej zásady, podľa ktorej ochranu proti tomu, kto ohrozí alebo poruší právo, poskytuje zásadne súd. Predpokladom poskytnutia predbežnej ochrany v zmysle § 5 OZ zo strany obce je, že zrejmý zásah do pokojného stavu trvá, alebo ak hrozí nebezpečenstvo jeho opakovania.

Starosta obce nerieši a ani nemôže riešiť v súvislosti s uplatnením postupu podľa § 5 OZ právne otázky konkrétneho prípadu. Rieši iba skutkové otázky, pričom vychádza zo skutkového stavu, aký tu bol pred zásahom do pokojného stavu. Obec sa snaží o obnovenie pôvodného pokojného stavu.

Ak obec má za to, že k zásahu do pokojného stavu skutočne došlo vo veci rozhodne. Rozhodnutie má spravidla povahu predbežného opatrenia. Obec sa v konaní nezaoberá otázkou, či zásah do pokojného stavu bol v súlade s právom alebo v rozpore s ním. Zisťuje iba, či boli splnené podmienky považované OZ pre rozhodnutie.

Tieto podmienky sú dve:

 • musí ísť o zrejmé porušenie pokojného stavu; za také porušenie je treba považovať zásah, ktorý nevylučuje pochybnosti, že sa ním mení pokojný stav (posledný). V praxi sú typické obzvlášť zásahy v oblasti tzv. susedských práv (§ 127 OZ);
 • existencia pokojného stavu; ide o posledný pokojný stav pred zásahom.

Starosta obce vo veci môže rozhodnúť buď tak, že rušiteľovi prikáže v stanovenej lehote obnoviť pôvodný stav pred zásahom (porušením), alebo rušiteľovi zakáže zásah do pokojného stavu, prípadne oboje. Pokojný stav, ktorý sa má obnoviť, alebo zachovať musí byť v rozhodnutí presne, jasne a určito vyjadrený, aby rozhodnutie bolo vykonateľné. V niektorých situáciách môže na riešenie vzniknutého problému postačovať pohovor. Uplatnenie tohto postupu podľa § 5 OZ má význam najmä pri rôznych susedských sporoch pochádzajúcich napr. z obťažovania vodou, snehom zo susedovho pozemku, hlukom, prachom, tienením…

Ak sa dotknutý občan rozhodne riešiť vzniknutý spor cez obec, tak to môže urobiť dvoma spôsobmi:

 • písomne zašle žiadosť adresovanú starostovi obce a v žiadosti podrobne popíše pokojný stav pred zásahom, uvedie dôkazy, svedkov…
 • osobne na podateľni obecného úradu, kde sa spíše písomná žiadosť o riešenie.

Osoba, ktorej práva boli ohrozené či narušené zásahom inej osoby (osôb), sa nemusí obrátiť na obec a môže sa domáhať ochrany svojich práv priamo na súde. Ak sa ale na obec obráti, tá je oprávnená a povinná konať podľa § 5 OZ.

Legislatíva

Zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník)

Rybársky lístok vydáva obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Rybársky lístok sa vydáva:

 • týždenný,
 • mesačný,
 • ročný,
 • trojročný.

Poplatky nájdete v časti: Cenník - Pôdohospodárstvo

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ (užívateľom je oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len "ministerstvo") pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri). Povolenie na rybolov vydáva užívateľ v limitovanom počte v nadväznosti na analýzu úlovkov a zarybňovací plán. 

Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba  povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.  Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.

Od poplatku sú oslobodení

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania, 
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, 
 • osoby do 15 rokov.

Obec Belá v súlade s par. 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

 1. Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné a orientačné číslo, je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 31.12.2015. Ak vlastník budovy v uvedenej lehote žiadosť nepodá, obec rozhodne o určení súpisného a orientačného čísla aj bez žiadosti.

 2. Povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.

 3. Zároveň je vlastník budovy povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Pre určenie súpisného čísla pre novostavby a stavby postavené po rok 1976  je potrebné predložiť:
• Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu 
(príloha č. 1)
• Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou
• Doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
• Zameranie adresného bodu

Pre určenie súpisného čísla pre stavby postavené pred rokom 1976  je potrebné predložiť:
• Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu (príloha č. 1)
• užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže  stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe

• ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie (príloha č.  2), v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané.


Pre zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla  je potrebné predložiť:
• Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla na  stavbu
 (príloha č. 3)
• dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (napr. právoplatné búracie povolenie  alebo doklad o odstránení stavby)

    • list vlastníctvaVydanie potvrdenia o veku stavby a odstránení stavby

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby (príloha č. 4)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby (príloha č. 5)Doba vybavenia: do 30 dníSprávny poplatok: bez poplatkuKontaktné údaje:

Zodpovedná pracovníčka: Erika Kollárová

Telefón: 036/7586 111

E-mail: evidencia@obec-bela.sk

Obec Belá ponúka občanom možnosť využitia rôznych služieb, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo.

Nájomné za miesto na pohrebisku a prenájom domu smútku

Poplatok sa platí za hrobové miesto na cintoríne pre uloženie zosnulého. Poplatníkom je fyzická  osoba, ktorá zabezpečuje pohreb. Tieto poplatky je potrebné uhradiť na obecnom úrade do 3 dní po ukončení pohrebu.


Poplatky:

Prenájom hrobového miesta 1 hrob na 15 rokov - 15,00 EUR

Prenájom hrobového miesta 2 hrob na 15 rokov - 20,00 EUR

Prenájom urnového miesta na 15 rokov - 10,00 EUR


Použitie domu smútku  5,00 EUR/použitie

Prenájom Kultúrneho domu

Obec ponúka prenájom kultúrneho domu aj s príslušenstvom na rodinné oslavy, svadby, kary, tanečné zábavy a plesy (uzavretá spoločnosť), výročné členské schôdze a prezentácie.

Spoločenské organizácie v obci Belá sú od poplatku za prenájom oslobodené.


Poplatky:

 • svadobná hostina 150,00 EUR

 • rodinné oslavy 50,00 EUR

 • ostatné( reklamné a predajné akcie, prednášky) 30,00 EUR

 • kary bez poplatkov pre miestnych obyvateľov


Rozhlasová relácia

Vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase obce je každý pracovný deň.

Poplatok platí fyzická  osoba  alebo právnická osoba, ktorá požiada o vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase ústnou alebo písomnou formou. Poplatok je potrebné uhradiť v pokladnici obecného úradu alebo na účet obce ešte pred vyhlásením oznamu v miestnom rozhlase.

Poplatky:

 • Rozhlasová relácia - komerčný oznam - 5,00 EUR

 • Rozhlasová relácia - miestne organizácie, smútočné oznamy - bez poplatku

OSVEDČOVANIE - HITELESÍTÉSEK 

1. Osvedčovanie podpisov na listinách


Kontaktné údaje:

Obec Belá - Obecný úrad, 943 53 Belá 32

Zodpovedné pracovníčky: Erika Kollárová

Telefón: 036/7586 111

E-mail: evidencia@obec-bela.sk


Potrebné doklady:

 • osobná účasť

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas

Poplatky:

 • za osvedčenie 1 podpisu na listine ............................................................................  2,00 €

 • zviazanie listín, na ktorých sa overuje podpis - na požiadanie .................................. 1,50 €

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti v pokladni Obecného úradu Belá.


2. Osvedčovanie fotokópií listín


Kontaktné údaje:

Obec Belá - Obecný úrad, 943 53 Belá 32

Zodpovedné pracovníčky: Erika Kollárová

Telefón: 036/7586 111

E-mail: evidencia@obec-bela.sk


Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt u cudzincov

 • originál listiny, ktorej fotokópiu žiadate overiť

Poplatky:

 • za osvedčenie každej strany listiny v slovenskom jazyku ............................................   2,00 €

 • za osvedčenie každej strany listiny v českom jazyku ..................................................... 3,00 €

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti v pokladni Obecného úradu Belá.Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,

 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,

 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,

 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),

 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, príp. ak je listina z časti v cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Vyššie uvedené úkony vykonáva výlučne len NOTÁR!
1. Aláírás hitelesítés


Elérhetőség:

Béla Község – Községi Hivatal, 943 53 Belá 32

Felelős személyek: Kollár Erika

Telefon: 036/7586 111

E-mail: evidencia@obec-bela.sk


Szükséges iratok:

 • személyes jelenlét

 • érvényes személyi igazolvány, útlevél

Illeték:

 • okirat vagy annak egyenértékű másolatán levő aláírások hitelesítése aláírásokként........................................................................................................ 2,00 €

 • oldalak összefűzése (kérésre, egyszeri illeték) ..................................................  1,50 €

Az illetékek készpénzben fizetendők a Bélai Községi Hivatal pénztárában.


2. Fénymásolat hitelesítése


Elérhetőség:

Béla Község – Községi Hivatal, 943 53 Belá 32

Felelős személyek: Kollár Erika

Telefon: 036/7586 111

E-mail: evidencia@obec-bela.sk


Szükséges iratok:

 • érvényes személyi igazolvány, útlevél

 • az irat eredeti példánya

Illeték:

 • fénymásolat hitelesítése szlovák nyelvű szöveg esetén ………………………   2,00 €

 • cseh nyelvű szöveg esetén ………………...........……………………………...  3,00 €

Az illetékek készpénzben fizetendők a Bélai Községi Hivatal pénztárában.

A község nem végez hitelesítést a következő esetekben:

 • ha az okmányok külföldi használatra készülnek

 • személyazonossági igazolvány, útlevél, szolgálati igazolvány, katonai igazolvány stb. másolatainak esetében

 • a geodéziai hivatalban kiadott hivatalos okmányok másolatai esetében mint pl. telekkönyv, kataszteri levél, térképek

 • ha a másolat nem egyezik az eredeti okmánnyal

 • ha nem lehet összehasonlítani az eredeti okiratot a másolattal, mivel szükséges hozzá a szakvélemény kikérése (pl. térképek, geometriai tervek stb.)

 • ha az okirat nem államnyelven íródott (kivételt képez a cseh nyelv)

Az ilyen okiratok hitelesítését közjegyző végzi!

MIESTNE DANE A POPLATKY – HELYI ADÓK ÉS ILLETÉKEK

Problematiku miestnych daní a poplatkov upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Konkrétne náležitosti jednotlivých daní, ako sú sadzby daní, termíny splátok daní a pod. Obec Belá stanovila vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2012 v znení neskorších zmien a dodatkov.

A helyi adókról és illetékekről a Tt. 582/2004. sz., a helyi adókról, valamint a települési hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről szóló törvénye és későbbi módosításai foglalkoznak. Béla Község területén az 1/2012 sz. általános érvényű önkormányzati rendelet és későbbi módosításai szabályozzák a helyi adók, valamint a települési hulladék és az építési törmelék helyi illetéke kivetésének feltételeit.

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA - LAKOSSÁGI NYILVÁNTARTÁS


Referát ohlasovne pobytu zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Pre prihlásenie k trvalému, resp. prechodnému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu:

 1. platný občiansky preukaz, ak ide o dieťa do 15 rokov, rodný list dieťaťa

 2. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve bytu alebo domu (originál výpisu z listu vlastníctva)

 3. ak občan nie je vlastník bytu alebo domu, je potrebné písomné potvrdenie o súhlase vlastníka alebo všetkých vlastníkov bytu alebo domu – vlastníci sa musia dostaviť osobne, alebo je potrebné predložiť overený súhlas všetkých vlastníkov.

Ohlasovňa na základe požiadania občana vydáva „Potvrdenie o pobyte“. K vydaniu potvrdenia je potrebné predložiť občiansky preukaz.

Za vydanie potvrdenia o pobyte sa platí správny poplatok vo výške 5,00 EUR v hotovosti v pokladni Obecného úradu (v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, položka č.8).


Doba vybavenia: na počkanie


Kontaktné údaje:


Ohlasovňa pobytu:

Obec Belá - Obecný úrad, 943 53 Belá 32

    
Zodpovedná pracovníčka: 
Erika Kollárová

Telefón: 036/7586 111

E-mail: evidencia@obec-bela.sk


A lakossági nyilvántartó Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 253/1998. számú a Szlovák Köztársaság állampolgárainak lakhelybejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosságnyilvántartásról szóló törvény értelmében biztosítja a ráruházott államigazgatási feladatok elvégzését.

Állandó, valamint átmeneti lakhelyre történő bejelentkezéshez szükséges okiratok:

 1. érvényes személyazonossági igazolvány, gyermek születési bizonyítványa 15 éves korig

 2. tulajdonlap (eredeti kivonat)

 3. nem saját tulajdonban lévő ingatlan esetében írásos beleegyezés, jóváhagyás a polgár állandó lakhelyének bejelentéséhez az ingatlan tulajdonosa, vagy társtulajdonosa, illetve bérlőjének részéről a lakossági nyilvántartó ügyintéző referens jelenlétében, avagy írásos hitelesített beleegyezés.


A polgár kérésére a lakossági nyilvántartó „Lakbizonylatot“ állít ki. A lakbizonylat kiállításához érvényes személyazonossági igazolvány felmutatása szükséges.


A lakbizonylat kiállításáért megszabott közigazgatási illeték 5,00 EUR, amely a Községi Hivatal pénztárában fizethető be (a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának közigazgatási illétékekről szóló 145/1995-ös sz. törvény 8. tétele értelmében).


Az ügyintézés ideje: megvárásra


Elérhetőség:


Béla Község – Községi Hivatal, 943 53 Belá 32

Felelős személy: Kollár Erika

Telefón: 036/7586 111

E-mail: evidencia@obec-bela.sk