SlovenskýSlovenskýEnglish

ZVEREJNENIE NA PRIPOMIENKOVANIE - NÁVRH VZN obce Belá č. ...../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Belá č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (viď. SAMOSPRÁVA - Obecný úrad - VZN obce)