SlovenskýSlovenskýEnglish

Činnosť a služby

Matrika je podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú matričné udalosti o narodení, uzavretí manželstva, úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva. Z matriky sa vydávajú rodné, sobášne, úmrtné listy, ktoré sú verejnými listinami. Matričné udalosti sa zapisujú podľa miesta, kde matričná udalosť nastala, bez ohľadu na to, kde má občan trvalé bydlisko alebo do ktorého matričného obvodu patrí. 

Činnosť a služby

Matričný úrad v Belej

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,

 • zapisuje do matriky dodatočné záznamy o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi 

 • vydáva výpisy z matričných kníh a iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike na použitie v tuzemsku i cudzine,

 • vedie zbierku listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis do matrík o zmene alebo doplnení údajov

 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,

 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,

 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej   spoločnosti,

 • povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom   úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste,

 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,

 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov 

       o určení otcovstva k narodenému dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,

 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,

 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,

 • na základe oznámenia vykonáva zápis narodenia, uzavretia manželstva do osobitnej matriky,

Kontaktné údaje

Obecný úrad Belá – Matričný úrad
943 53  Belá 32

Matrikárka: Bc. Nikoleta Radvanská

Tel.: +421 36 7586 111
E-mail: matrika@obec-bela.sk