SlovenskýSlovenskýEnglish

Matrika uzavretia manželstva

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a majú trvalý pobyt v obci, vyplnia tlačivo „Žiadosť           
o uzavretie manželstva“, ktoré je možné vyzdvihnúť na matričnom úrade. 
Žiadosti o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola, 
kde bude manželstvo uzavreté.

Úradne určená miestnosť pre uzatváranie manželstiev:
sobášna sieň v budove Obecného úradu v Belej

Iná vhodná miestnosť (mimo obradnej miestnosti) pre uzatváranie manželstiev:
Kaštieľ Belá.

Sobášny deň a čas: každá sobota, v čase medzi 14.00 hod. - 16.00 hod. 

Pokiaľ sa bude sobáš uzatvárať mimo Obradnej miestnosti v budove obecného úradu a mimo sobášnych dní a hodín, 
podrobnosti o čase a mieste sobáša budú dohodnuté medzi matričným úradom a snúbencami. 

V dňoch pracovného pokoja a v štátnych sviatkoch sa sobášne obrady nevykonávajú.

Doklady potrebné k žiadosti o uzavretie manželstva:
Slobodní: 

a) vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy 

Maloleté osoby (16-18 rokov) predkladajú právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ovdovelí: 
a) vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy 
c) úmrtný list manžela/ky (právoplatné súdne rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho).

Rozvedení:
a) vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy
c) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Cudzinci:
a) rodný list
b) doklad o osobnom stave
c) doklad o pobyte
d) doklad o štátnom občianstve
e) úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo  zaniklo,
 ak ide o ovdoveného cudzinca
f) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že
   manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca
g) doklad, ktorým možno doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklad o osobnom stave nesmie  byť starší ako 6 mesiacov.

Vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva. 
K dokladom písaným v cudzom jazyku je potrebné doložiť aj preklad súdneho tlmočníka a ďalšie doklady podľa pokynov 
matrikára (každý prípad sa posudzuje individuálne).

Doklady písané v cudzom jazyku v prípade potreby musia byť legalizované, tj. musia mať osvedčovaciu doložku "Apostille" 
(ak  s príslušným štátom nemá SR  uzavretú "Zmluvu o právnej pomoci" alebo Slovenská republika pristúpila k Dohovoru o zrušení
požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín) 
alebo superlegalizáciu (Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky 
v príslušnom štáte potvrdzuje pravosť predchádzajúceho osvedčenia ministerstvom zahraničných vecí štátu, z ktorého doklad pochádza.)

Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi. 

Upozornenie:
Ak ide o cirkevný sobáš, snúbenci Žiadosť o uzavretie manželstva potvrdenú na matričnom úrade odovzdajú na farskom úrade 
a po uzavretí manželstva vydá matričný úrad sobášny list.

Sobášny list sa vydáva manželom po uzavretí sobáša na počkanie. Prvý originál sa vydáva bezplatne a za vydanie duplikátu sa platí 5,- eur.

Správne poplatky vyberané za úkony v rámci matričnej činnosti v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a predpisov.

Správne poplatky:

1. Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričného úradu s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí  5 €


2. Povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR  20 €

3. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR  20 €

4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  20 €

5. Povolenie uzavrieť mimo úradne určenej miestnosti  70 €

6. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami  35 €

7. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom  70 €

8. Uzavretie manželstva medzi cudzincami  200 €

9. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt  200 €