SlovenskýSlovenskýEnglish

Osobitná matrika

Matričné udalosti štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky. 

Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. 

Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu, alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR. Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, len cez matričný úrad alebo zastupiteľský úrad. 

Tlačivá o zápis do osobitnej matriky a informácie o potrebných dokladoch a legalizačných doložkách poskytne príslušný matričný úrad alebo zastupiteľský úrad SR v zahraničí. 

Zápis do osobitnej matriky nie je spoplatnený.

Lehota vybavenia na Osobitnej matrike v Bratislave – 2 mesiace.

Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky: 

a)  Zápis o narodení: 

 • cudzozemský rodný list - úradne preložený do slovenského jazyka

 • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)

 • ak je matka dieťaťa vydatá, jej sobášny list

 • ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode

 • ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom

 • súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva (ak rodičia dieťaťa nie sú manželia)

 • ak žiadateľka žiada o zápis ženského priezviska bez koncovky -ová: písomnú žiadosť


b) Zápis o uzavretí manželstva: 

 • cudzozemský sobášny list - úradne preložený do slovenského jazyka

 • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)

 • rodný list žiadateľa

 • ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo  ako rozvedený: právoplatný  

 • rozsudok o rozvode

 • ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako vdovec/vdova: úmrtný list predchádzajúceho manžela

 • ak nevesta - slovenská štátna občianka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky -ová: písomnú žiadosť

c) Zápis o úmrtí: 

 • cudzozemský úmrtný list - úradne preložený do slovenského jazyka

 • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)

 • rodný list zomretého a osoby vybavujúcej žiadosť o zápisoch

 • právoplatný  rozsudok o rozvode, ak bola zomretá osoba rozvedená

 • úmrtný list manžela/ky, ak bola zomretá osoba ovdovelá

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských  matričných dokladov s úradným prekladom. 
V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom.

Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín, čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu 
cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí k nej byť priložený preklad do slovenského jazyka.

Správny poplatok:

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky  10 €