SlovenskýSlovenskýEnglish

Matrika úmrtia

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje Matričný úrad podľa miesta úmrtia zomretého.

Pri vybavovaní úmrtia občanov je potrebné predložiť: 
a) list o prehliadke mŕtveho v 3 vyhotoveniach (potvrdený prehliadajúcim lekárom)
b) občiansky preukaz zomretého (pri cudzincoch cestovný pas)
c) občiansky preukaz manžela/ky zomretého.

Úmrtie vybavujú pozostalí zomretého osobne alebo prostredníctvom pohrebnej služby, na základe splnomocnenia pozostalých. 
Úkon nie je spoplatnený.

Čo obdržíte na matrike:

  • úmrtný list
  • tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb

Úmrtný list sa vydáva najbližším príbuzným, na počkanie. Prvý originál sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 5 €